คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ[กลุ่มภารกิจอำนวยการ] นายจิรสิน แก้วมาตร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มภารกิจเครือข่ายคอมพิวเตอร์043-009700
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ[กลุ่มภารกิจเครือข่ายคอมพิวเตอร์] นายสรพงษ์ นาเมืองจันทร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มภารกิจสื่อสารฯ043-009700043-202111
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริการคอมพิวเตอร์043-009700
สำนักหอสมุดFax:43202543
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์ 043-009700
บัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานคณบดี043-202420043-202421
บัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานคณบดี043-202547
บัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานคณบดี043-202548
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ043-009700
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์043-009700 กดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ. 043-202371
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์043-009700
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ[กลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์] นายพุธทอง กาบบัวลอย
สำนักหอสมุดห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์043-202474
คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีเบอร์มือถือ 094-2631818
คณะทันตแพทยศาสตร์ห้องปฎิบัติการชีวะเคมี ชั้น 6
กองอาคารและสถานที่(งานประปาและสุขาภิบาล) โรงสูบน้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น(หนองโกทา)043-265021
โรงพยาบาลสัตว์สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ. เลย042-801096042-801096 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเซียแปซิฟิค คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี043-202045
Displaying 1-20 of 1 result.