คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44417 ,44418
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก42105 , 42106
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น45596 , 45619
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44274
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44208
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44221
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442271204
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442301205
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442251203
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442422102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442452102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442462102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442482102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442492102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442522102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442442102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442502102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442664205
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442684204
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442735201
Displaying 1-20 of 1 result.