คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์45977, 45978 , 45979
ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น45605 , 45606
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์45603
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง45577
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44417 ,44418
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก42105 , 42106
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น45596 , 45619
สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง42125
สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง42353
สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง42352
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44274
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44208
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44221
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442271204
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442301205
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442251203
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442422102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442452102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442462102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์442482102
Displaying 1-20 of 1 result.