คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.ห้องผู้จัดการ44329 
อาคารศูนย์สารสนเทศบริการ DD กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 340137 
คณะสาธารณสุขศาสตร์สำนักงานคณบดี42894 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ[กลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์] นายธวัช ศรีเมืองช้าง 42201 
บัณฑิตวิทยาลัยกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ42434 
สำนักทะเบียนและประมวลผลกลุ่มงานสหกิจศึกษา44180 
โรงพยาบาลสัตว์สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ. เลย042-801096042-801096 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป(กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ) การจัดการความรู้ (นางสาวกานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ์)043-203052043-20305511577308 
คณะศิลปกรรมศาสตร์สารสนเทศ42976 
คณะแพทยศาสตร์OPD 1067174 
คณะเทคโนโลยีหัวหน้าสาขาการผลิต ชั้น 6 ตึก 644687 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.แผนกสินเชื่อ(2)44311
คณะแพทยศาสตร์งานเภสัชกรรม ห้องจ่ายยา ชั้น163071
คณะแพทยศาสตร์หน่วยระบาดวิทยา ชั้น563332
คณะแพทยศาสตร์ห้องพักแพทย์เวรชาย ห้องคลอด ชั้น263591
คณะแพทยศาสตร์ห้อง LAB B2 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้น4 ทิศตะวันตก63861
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ[กลุ่มภารกิจอำนวยการ] นางหนูรัก หอมชื่น42071
คณะพยาบาลศาสตร์งานการเงิน48242
คณะศึกษาศาสตร์หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ46321
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.แผนกสินเชื่อ(3)44312
Displaying 1-20 of 1 result.