คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.แผนกสินเชื่อ(2)44311
คณะแพทยศาสตร์งานเภสัชกรรม ห้องจ่ายยา ชั้น163071
คณะแพทยศาสตร์หน่วยระบาดวิทยา ชั้น563332
คณะแพทยศาสตร์ห้องพักแพทย์เวรชาย ห้องคลอด ชั้น263591
คณะแพทยศาสตร์ห้อง LAB B2 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้น4 ทิศตะวันตก63861
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ[กลุ่มภารกิจอำนวยการ] นางหนูรัก หอมชื่น42071
คณะพยาบาลศาสตร์งานการเงิน48242
คณะศึกษาศาสตร์หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ46321
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.แผนกสินเชื่อ(3)44312
คณะแพทยศาสตร์คลิกนิกวัณโรค63072
คณะแพทยศาสตร์หัวหน้างานโทรศัพท์ สำนักงานโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 63333
คณะแพทยศาสตร์ห้องคลอด ชั้น263592
คณะแพทยศาสตร์ห้อง LAB E4,E5 ฝ่ายวิจัย ชั้น463862
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ[กลุ่มภารกิจอำนวยการ] นางวัจนา บางวิเศษ 42012
คณะพยาบาลศาสตร์งานพัสดุ48243
คณะสัตวแพทยศาสตร์สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์44966 , 44967 , 44968 , 44969
คณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา088-571237646322
คณะสาธารณสุขศาสตร์สำนักงานคณบดี043-424820043-42482142896-99
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.แผนกสินเชื่อ(4)44313
คณะแพทยศาสตร์ที่ทำการรักษาความปลอดภัย คณะแพทย์ ด้านหน้าโรงพยาบาล63073
Displaying 1-20 of 1 result.