คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องการเงิน44453
สำนักงานเกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์42107
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้จัดการสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42178
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42179
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานธุรการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42180
สำนักงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ42170
งานบริการยานพาหนะมหาวิทยาลัยขอนแก่น45592 , 45593
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้บริหาร42108
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาห้องวิชาการ42146
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ42147
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)42350
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาห้องพักอาจารย์อาคารเอนกประสงค์42376
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องโสตฯ50045
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องสมุด50046
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดพละ อาคารเอนกประสงค์50047
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดภาษาไทย50048
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูแนะแนว50049
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดสังคมศึกษา50050
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์50051
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์50052
Displaying 81-100 of 1 result.