คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
สำนักงานกีฬาศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น42164
สำนักงานกีฬาหัวหน้าสำนักงานกีฬา42495
กองวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์44400
กองวิเทศสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป44401
กองวิเทศสัมพันธ์งานกิจการนานาชาติ44402
กองวิเทศสัมพันธ์งานบริการนักศึกษานานาชาติ44403
กองวิเทศสัมพันธ์งานธุรการ44404
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณบดีคณะบริการธุรกิจและการบัญชี043-36220548091
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48094
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48088
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48086
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48087
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเลขานุการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48089
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48025
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานวิเทศสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48036
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานคลังคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48014 , 48015 , 48016
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานพัสดุคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48013
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานวิจัยและบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48033 , 48037
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานนโยบายและวางแผนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48032 , 48034
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48005 , 48006 , 48007
Displaying 81-100 of 1 result.