คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
สถาบันวิจัยและพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร42800
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้อำนวยการ42801
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเงิน42802
สถาบันวิจัยและพัฒนางานนโยบายและแผน42803
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก42105 , 42106
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44417 ,44418
สำนักงานกีฬางานสารบรรณ0-4320-27780-4320-277844411
สำนักงานกีฬางานธุรการ44412
สำนักงานกีฬางานพัสดุ42482
สำนักงานกีฬาศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น42164
สำนักงานกีฬาหัวหน้าสำนักงานกีฬา42495
กองวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์44400
กองวิเทศสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป44401
กองวิเทศสัมพันธ์งานกิจการนานาชาติ44402
กองวิเทศสัมพันธ์งานบริการนักศึกษานานาชาติ44403
กองวิเทศสัมพันธ์งานธุรการ44404
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณบดีคณะบริการธุรกิจและการบัญชี043-36220548091
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48094
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48088
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี48086
Displaying 81-100 of 1 result.