คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์50051
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์50052
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษางานทะเบียน ระดับมัธยมศึกษา42328
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น45596 , 45619
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา42117
สถาบันวิจัยและพัฒนางานพัสดุ42118
สถาบันวิจัยและพัฒนางานสารบรรณ42119
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา42120
สถาบันวิจัยและพัฒนางานบริการงานวิจัย งานนโยบายและแผน42121
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสาธารณะ42122
สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องสมุด42123
สถาบันวิจัยและพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร42800
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้อำนวยการ42801
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเงิน42802
สถาบันวิจัยและพัฒนางานนโยบายและแผน42803
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก42105 , 42106
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44417 ,44418
สำนักงานกีฬางานสารบรรณ0-4320-27780-4320-277844411
สำนักงานกีฬางานธุรการ44412
สำนักงานกีฬางานพัสดุ42482
Displaying 61-80 of 1 result.