คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคมงานสื่อสารและสารสนเทศกองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคม48747
กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคมงานธุรการกองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคม48761
กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคมงานข่าว กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคม48768
กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคมงานสื่อและสารสนเทศ42982
กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคมงานบริหารงานทั่วไป42983
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลอาคารเรียนระดับอนุบาล ห้อง 2/3 , 2/442163
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลงานธุรการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลงานธุรการฝ่ายอนุบาล44553 , 44554
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษารองผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา42181
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษา42182
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษางานธุรการ ระดับมัธยมศึกษา42183
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา42308
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ระดับมัธยมศึกษา42361
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องประชาสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา42362
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องประกันคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา42363
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา42364
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องโสตทัศนูปกรณ์ ระดับมัธยมศึกษา42365
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา42366
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องกรรมการกลางสอบ ระดับมัธยมศึกษา42367
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษางานทะเบียนคุมประพฤตินักเรียน42461
Displaying 61-80 of 1 result.