คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ42147
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)42350
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาห้องพักอาจารย์อาคารเอนกประสงค์42376
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องโสตฯ50045
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องสมุด50046
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดพละ อาคารเอนกประสงค์50047
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดภาษาไทย50048
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูแนะแนว50049
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดสังคมศึกษา50050
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์50051
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์50052
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษางานทะเบียน ระดับมัธยมศึกษา42328
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น45596 , 45619
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา42117
สถาบันวิจัยและพัฒนางานพัสดุ42118
สถาบันวิจัยและพัฒนางานสารบรรณ42119
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา42120
สถาบันวิจัยและพัฒนางานบริการงานวิจัย งานนโยบายและแผน42121
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสาธารณะ42122
สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องสมุด42123
Displaying 61-80 of 1 result.