คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์งานบริหารงานทั่วไป42943
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จุดให้บริการผู้ติดต่อราชการ42944
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง45577
หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา(หลังหอพักนักศึกษาหญิงที่ 2)44894 , 44895
หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา 123 (หอพักนักศึกษา หอ 8 หลัง)44537
สำนักงานศึกษาทั่วไปภารกิจแผนและประเมินคุณภาพ45980
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานธุรการ44770
งานยานพาหนะส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น44555
กองสื่อสารองค์กรหน่วยอำนวยการ043-202204043-20246948768
กองสื่อสารองค์กรสารบรรณและธุรการ48746
กองสื่อสารองค์กรภารกิจแผนงานและประกันคุณภาพ42344
กองสื่อสารองค์กรงานกิจกรรม48745 , 48747 , 50126
กองสื่อสารองค์กรงานสื่อสารภารกิจข่าว48748
กองสื่อสารองค์กรงานสื่อสารสตูดิโอ KKU Channel44420
กองสื่อสารองค์กรสถานีวิทยุ F.M.103043-34205042137 , 42139
กองสื่อสารองค์กรผู้อำนวยการกองสื่่อสารองค์กร42983
กองสื่อสารองค์กรงานธุรการกองสื่อสารองค์กร48761
กองสื่อสารองค์กรงานสื่อและสารสนเทศ42982
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลอาคารเรียนระดับอนุบาล ห้อง 2/3 , 2/442163
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลงานธุรการ
Displaying 61-80 of 1 result.