คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี)42762
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป(นางสาวพัชรินทร์ พิทักษเขื่อนขันธ์)42131
กองบริหารงานวิจัยนักสารสนเทศ(นายเกียรติภูมิ กฤตเวทิน)41512
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายธนายุทธ สังข์อินทร์)42765
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่งานทั่วไป(นางสาวยุพิน โสภาราษฎร์)42760
กองบริหารงานวิจัยนักวิทยาศาสตร์(นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์)44330
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวภณิตา โมคมูล)42129
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวสุณิษา แสงหลา))42131
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายประพัน พันตาเอก)44829
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวชัญญนิษฐ์ คำภักดี))42518
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายอังกูร บุตยศริน))42129
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายเศรษฐ์ศิริ ภักดีปัญญา)42761
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวสุรีรัตน์ นามศรี)42131
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวรัชญา กิตติกาญจนะ)42131
กองบริหารงานวิจัยนักวิชาการและบัญชี(นางสาวกุฏากรษ์ ทองจันทร์)42760
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ50111
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ธุรการศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ50112
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์42940
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์งานเลขานุการ42941
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์งานวิชาการ42942
Displaying 41-60 of 1 result.