คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาโครงการ วมว.42981
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องฝ่ายนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์44419
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูพละ44538
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องเรียน ยูนิท C1 ระดับประถม42346
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องเรียน ยูนิท C2 ระดับประถม42347
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องพักครูหมวดภาษาอังกฤษ D1 42963
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องพักครู ยูนิท F242978
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องพักครูนาฎศิลป์44449
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องพักครูศิลปะ44450
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาโรงอาหาร44451
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องโสตทัศนูปกรณ์44452
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษาห้องการเงิน44453
สำนักงานเกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์42107
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้จัดการสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42178
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42179
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานธุรการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42180
สำนักงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ42170
งานบริการยานพาหนะมหาวิทยาลัยขอนแก่น45592 , 45593
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้บริหาร42108
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาห้องวิชาการ42146
Displaying 41-60 of 1 result.