คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวสุณิษา แสงหลา))42131
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายประพัน พันตาเอก)44829
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวชัญญนิษฐ์ คำภักดี))42518
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายอังกูร บุตยศริน))42129
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายเศรษฐ์ศิริ ภักดีปัญญา)42761
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวสุรีรัตน์ นามศรี)42131
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวรัชญา กิตติกาญจนะ)42131
กองบริหารงานวิจัยนักวิชาการและบัญชี(นางสาวกุฏากรษ์ ทองจันทร์)42760
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ50111
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ธุรการศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ50112
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์42940
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์งานเลขานุการ42941
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์งานวิชาการ42942
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์งานบริหารงานทั่วไป42943
สำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จุดให้บริการผู้ติดต่อราชการ42944
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง45577
หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา(หลังหอพักนักศึกษาหญิงที่ 2)44894 , 44895
หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา 123 (หอพักนักศึกษา หอ 8 หลัง)44537
สำนักงานศึกษาทั่วไปภารกิจแผนและประเมินคุณภาพ45980
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานธุรการ44770
Displaying 21-40 of 1 result.