คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสานงานหลักสูตรป.ตรี44210
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตศึกษา44212
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตศึกษา44,212
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กิจการนักศึกษา44211
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องสมุด44214
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องสมุด44215
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คอมฯและโสตฯ44256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คอมฯและโสตฯ44257
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44274
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสานงานหลักสูตร ID44264
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44208
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แผน/ประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง44209
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แผน/ประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง44209
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หัวหน้างานการเงิน44216
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การเงินฯ44218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พัสดุ44217
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พัสดุ44217
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ44220
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44221
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระบบเครือข่าย/ข้อมูลฐานวิจัยฯ44221
Displaying 2481-2500 of 1 result.