คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หัวหน้างาน44205
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์งานบริการงานทั่วไป44298
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อาคารสถานที44204
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซ่อมบำรุง44299
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซ่อมบำรุง44206
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การเจ้าหน้าที่44,207
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การเจ้าหน้าที่42157
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สารบรรณ/ธุรการ44201
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ธุรการ44202
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ถ่ายเอกสาร44202
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หัวหน้างานบริการการศึกษา44213
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสานงานหลักสูตรป.ตรี44210
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสานงานหลักสูตรป.ตรี44210
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตศึกษา44212
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตศึกษา44,212
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กิจการนักศึกษา44211
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องสมุด44214
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องสมุด44215
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คอมฯและโสตฯ44256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คอมฯและโสตฯ44257
Displaying 2401-2420 of 1 result.