คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีสำนักงานคณบดี0 4320 2094 และ 0 4320 240344600
คณะเทคโนโลยีคณบดีคณะเทคโนโลยี44372
คณะเทคโนโลยีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์44636
คณะเทคโนโลยีรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร44635
คณะเทคโนโลยีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ44637
คณะเทคโนโลยีหน่วยการเจ้าหน้าที่44639
คณะเทคโนโลยีหน่วยวิเทศสัมพันธ์44640
คณะเทคโนโลยีงานคลังและพัสดู50093
คณะเทคโนโลยีหน่วยพัสดุ44632
คณะเทคโนโลยีงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)44690
คณะเทคโนโลยีงานบริการการศึกษา(ปริญญาตรี)44633
คณะเทคโนโลยีหน่วยกิจการนักศึกษา50090
คณะเทคโนโลยีหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 44634
คณะเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน44641
คณะเทคโนโลยีห้องประสาทสัมผัส44654
คณะเทคโนโลยีสารบรรณภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ44368
คณะเทคโนโลยีห้องงานวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ44655
คณะเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ B1 (รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร)44673
คณะเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ B1(รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์)44800
คณะเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ B1(ผศ.สามารถ มูลอามาตย์)44801
Displaying 1-20 of 1 result.