คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีห้องสมุดภาคธรณี ตึก 144601
คณะเทคโนโลยีห้องพักนักศึกษา ป.โท-เอก ภาคธรณี ตึก 144602
คณะเทคโนโลยีสารบรรณภาคธรณี ตึก 144603
คณะเทคโนโลยีหัวหน้าภาคธรณี ตึก 144604
คณะเทคโนโลยีเลขานุการภาคธรณี ตึก 144605
คณะเทคโนโลยีรองหัวหน้าภาควิชาธรณี ตึก 144606
คณะเทคโนโลยีอ.นุศรา สุระโครด ตึก 144607
คณะเทคโนโลยีผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ ตึก 144608
คณะเทคโนโลยีหน้าห้องเรียนคณะ ตึก 144609
คณะเทคโนโลยีงานนโยบายและแผน ตึก 144610
คณะเทคโนโลยีผศ. วินิจ ยังมี ตึก 144611
คณะเทคโนโลยีอ.กฤติกา ตระกูลงาม ตึก 144612
คณะเทคโนโลยีผศ.หล้า อาจวิชัย ตึก 144613
คณะเทคโนโลยีนายศุภพงษ์ พละเสถียร ตึก 244614
คณะเทคโนโลยีนายจารุวัฒน์ สุนทรไชยา ตึก 244615
คณะเทคโนโลยีLAB ผศ.ดร.ขนิษฐา หมู่โสภิญ ตึก 244616
คณะเทคโนโลยีนางสิราวรรณ สุระพร ตึก 244617
คณะเทคโนโลยีLAB ผศ.ดร.มัลลิกา บุญมี ตึก 244618
คณะเทคโนโลยีห้องผลิตน้ำดื่ม นายพนมยง ทองบ้านทุ่ม ตึก 444619
คณะเทคโนโลยีนางราตรี พรมทองมี ตึก 444620
Displaying 1-20 of 1 result.