คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นCall Center043-009700    
งานบริการยานพาหนะมหาวิทยาลัยขอนแก่น45592 , 45593
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้บริหาร42108
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องโสตฯ50045
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องสมุด50046
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดพละ อาคารเอนกประสงค์50047
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดภาษาไทย50048
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูแนะแนว50049
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดสังคมศึกษา50050
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์50051
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์50052
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น45596 , 45619
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา42117
สถาบันวิจัยและพัฒนางานพัสดุ42118
สถาบันวิจัยและพัฒนางานสารบรรณ42119
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา42120
สถาบันวิจัยและพัฒนางานบริการงานวิจัย งานนโยบายและแผน42121
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสาธารณะ42122
สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องสมุด42123
สถาบันวิจัยและพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร42800
Displaying 1-20 of 1 result.