คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นCall Center043-009700 , 043-0025399
สถาบัน KKU Academy50799
สภาพนักงาน043-20284042125 , 42352
กองการต่างประเทศผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ04320 20590 4320 249842497
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ (คุณเนตรดาว จำเริญดารารัศมี)44400
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ(คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์)44567
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ(คุณอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา)42785
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ(คุณจรณ์ ส่งเสริม))44402
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ(คุณจริยา สงวนรัตน์)42463
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ(คุณสิรินญา สิทธิมงคล)42090
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ(คุณภัทรธีรา ทุมทัน)44566
กองการต่างประเทศงานด้านบริการต่างประเทศ(คุณพราวแสง ภูสิงหา)44403
กองการต่างประเทศงานด้านบริหารงานทั่วไป(คุณเกษร ลาดเพ็ง)44401
กองการต่างประเทศงานด้านบริหารงานทั่วไป(คุณวารุณี สัวเห็ม)44404
กองการต่างประเทศงานด้านบริหารงานทั่วไป(คุณสาขืน ขาวไชยมหา)44565
กองคลังผู้อำนวยการกองคลัง48754
กองคลังงานงบประมาณ , งานบัญชี043 20218448772
กองคลังงานการเงิน043 20219248760
กองคลังการเงิน043 20219248760
กองคลังหน่วยเงินเดิอน097 9244984
Displaying 1-20 of 1 result.