คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นCall Center043-0097009
KKU Smart Learningโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรม50127094-5747990
อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานอาคารขวัญมอ44440 , 42491
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์043-009700 กดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ. 043-202371
สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง42125
สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง42353
สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง42352
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป42127
กองบริหารงานวิจัยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา41489
กองบริหารงานวิจัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ(นายสิริชัย กิตติกำจร)46521
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ(นางรัชนี รุ่งวงษ์)42758
กองบริหารงานวิจัยพนักงานธุรการ(นายจันทร์ ปานพรม)50113
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย(นางสาวกฤติกา แดงรัตน์)42128
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี)42762
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป(นางสาวพัชรินทร์ พิทักษเขื่อนขันธ์)42131
กองบริหารงานวิจัยนักสารสนเทศ(นายเกียรติภูมิ กฤตเวทิน)41512
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นายธนายุทธ สังข์อินทร์)42765
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่งานทั่วไป(นางสาวยุพิน โสภาราษฎร์)42760
กองบริหารงานวิจัยนักวิทยาศาสตร์(นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์)44330
กองบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นางสาวภณิตา โมคมูล)42129
Displaying 1-20 of 1 result.