คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นCall Center043-0097009
ศูนย์อาเซียนศึกษาธุรการ44751
ศูนย์อาเซียนศึกษาผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน44887
ศูนย์อาเซียนศึกษา48183
กองกฎหมายงานคดีและนิติกรรม0 4320 24420 4320 244248685 , 48686
กองกฎหมายงานวินัยและอุธรณ์ร้องทุกข์0 4320 23580 4320 235842140 , 48696
กองกฎหมายหน่วยการจัดการเรื่องร้องเรียน งานคดีและนิติกรรม0 4320 24300 4320 243048766
กองกฎหมายหน่วยอำนวยการ0 4320 24420 4320 244248684
กองตรวจสอบภายใน0 4300 9700 ต่อ 48701-348701 , 48702 , 48703
กองตรวจสอบภายในปรึกษาออนไลน์0 4300 9700 ต่อ 48701-348781 , 48782
กองบริหารงานกลางผู้อำนวยการกองกลาง0 4320 20570 4320 221648765
กองบริหารงานกลางหัวหน้างานบริหารทั่วไป 48763
กองบริหารงานกลางหน่วยบุคคล42149
กองบริหารงานกลางหัวหน้างานสารบรรณ คำสั่ง/พัสดุ ประกาศมหาวิทยาลัย ติดตามหนังสื่อภายใน48767
กองบริหารงานกลางหนังสือภายนอก44758
กองบริหารงานกลางระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง44757
กองบริหารงานกลางรับส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์/การบินไทย48769
กองบริหารงานกลางศูนย์ผลิตเอกสาร48792
กองบริหารงานกลางห้องประชุมอาคารสิริคุณากร48728
กองบริหารงานกลางบริการยานพาหนะกลาง44555
Displaying 1-20 of 1 result.