คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นCall Center043-009700    
สำนักงานเกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์42107
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้จัดการสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42178
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42179
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานธุรการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ42180
สำนักงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ42170
งานบริการยานพาหนะมหาวิทยาลัยขอนแก่น45592 , 45593
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายประถมศึกษาสำนักงานผู้บริหาร42108
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องโสตฯ50045
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องสมุด50046
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดพละ อาคารเอนกประสงค์50047
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดภาษาไทย50048
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูแนะแนว50049
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดสังคมศึกษา50050
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์50051
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยมศึกษาห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์50052
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น45596 , 45619
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา42117
สถาบันวิจัยและพัฒนางานพัสดุ42118
สถาบันวิจัยและพัฒนางานสารบรรณ42119
Displaying 1-20 of 1 result.