คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นCall Center043-0097009
สำนักบริการวิชาการผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ44527
สำนักบริการวิชาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ44536
สำนักบริการวิชาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ44413
สำนักบริการวิชาการธุรการงานบริหารและสื่อสารองค์กร44535
สำนักบริการวิชาการงานบริหารทั่วไป44414
สำนักบริการวิชาการการเงินและบัญชี44532
สำนักบริการวิชาการงานพัสดุ44532
สำนักบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กร44534
สำนักบริการวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์42490
สำนักบริการวิชาการหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ44533
สำนักบริการวิชาการงานสารสนเทศ44529
สำนักบริการวิชาการงานควบคุมคุณภาพการศึกษา44531
สำนักบริการวิชาการงานนโยบายและแผน44528
สำนักบริการวิชาการงานติดตามและประมวลผล44528
สำนักบริการวิชาการหัวหน้างานบริการวิชาการ42771
สำนักบริการวิชาการงานบริการวิชาการ44530
KKU Smart Learningโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรม50127094-5747990
อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานอาคารขวัญมอ44440 , 42491
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์043-009700 กดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ. 043-202371
Displaying 1-20 of 1 result.