คณะ/หน่วยงาน หน่วยงานภายใน ภายใน มข. ภายในหน่วยงาน สายตรง โทรสาร ชื่อ-นามกุล
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานวิจัยและพัฒนาระบบดิจิทัล 42071 นางสาว ชลดา วงศ์ศิลป์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 42052 นาย พงศกร หัตถพนม
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล [หน่วยสื่อสารโทรศัพท์] งานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 42103 นาย ประภาศ ประสวนศรี
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานวิจัยและพัฒนาระบบดิจิทัล 42051 นายอุกฤษฏ์ เขื่อนแก้ว
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (หน่วยสื่อสารโทรศัพท์)งานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 42102 นายชยพล กันต์นิกุล
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ 42093 อ.ดร.เพชร อิ่มทองคำ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อำนวยการ 42061 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พิพัธน์ เรืองแสง
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 42062 ผศ. ดร. สิลดา อินทรโสธรฉันท์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อำนวยการกองบริหารงาน 42056 นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล [หัวหน้างาน]อำนวยการ 42042 นางอำไพ พงษ์สุวรรณ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42015 จ่าสิบเอกอาวุธ รื่นภาคพจน์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42011 นางสาวสุรัชธาวี พระธานี
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42048 นายพิทักษ์ ชานนตรี
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42047 นางอรอุมา แอมนนท์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42046 นายศราวุธ คนล่ำ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42070 นายจิรสิน แก้วมาตร
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42014 นายสาคร พิมพา
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42499 นางปราณี ทุมมา
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42041 นางนราภรณ์ ชานนตรี
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42049 นางสาวสุภัคสินี ชินกร