คณะ/หน่วยงาน หน่วยงานภายใน ภายใน มข. ภายในหน่วยงาน สายตรง โทรสาร ชื่อ-นามกุล
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อำนวยการ 42061 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พิพัธน์ เรืองแสง
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 42062 ผศ. ดร. สิลดา อินทรโสธรฉันท์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อำนวยการกองบริหารงาน 42056 นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล [หัวหน้างาน]อำนวยการ 42042 นางอำไพ พงษ์สุวรรณ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42015 จ่าสิบเอกอาวุธ รื่นภาคพจน์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42011 นางสาวสุรัชธาวี พระธานี
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42048 นายพิทักษ์ ชานนตรี
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42047 นางอรอุมา แอมนนท์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42046 นายศราวุธ คนล่ำ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42070 นายจิรสิน แก้วมาตร
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42014 นายสาคร พิมพา
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42499 นางปราณี ทุมมา
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42041 นางนราภรณ์ ชานนตรี
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42049 นางสาวสุภัคสินี ชินกร
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42049 นายทองสวรรค์ ดวงคุณ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ 42043 นางสาวพรรธน์ชญมน ชุมมณเฑียร
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล [หัวหน้างาน] งานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 42020 นายศรีนคร พงษ์สุวรรณ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 42040, 41001 นางสาวสุรนุช สัพโส
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 42009 นายไพฑูรย์ ภูกองชนะ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 42006 นายชัชวาล อินทร์พามา