คณะ/หน่วยงาน หน่วยงานภายใน ภายใน มข. ภายในหน่วยงาน สายตรง โทรสาร ชื่อ-นามกุล
กองการกีฬา หน่วยอำนวยการ 50892 นายอนิรุจ น้อยตาแสง (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะพยาบาลศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 48249
คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี เบอร์มือถือ 094-2631818
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 45639
คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 46321
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอาคาร 42157 , 42158
คณะเกษตรศาสตร์ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 45312
คณะเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี 44600 0 4320 2094 และ 0 4320 2403
คณะเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยี 44372
คณะเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 44636
คณะเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 44635
คณะเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 44637
คณะเทคโนโลยี หน่วยการเจ้าหน้าที่ 44639
คณะเทคโนโลยี หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 44640
คณะเทคโนโลยี งานคลังและพัสดู 50093
คณะเทคโนโลยี หน่วยพัสดุ 44632
คณะเทคโนโลยี งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 44690
คณะเทคโนโลยี งานบริการการศึกษา(ปริญญาตรี) 44633
คณะเทคโนโลยี หน่วยกิจการนักศึกษา 50090
คณะเทคโนโลยี หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 44634